cart TWÓJ KOSZYK 0
pieczęć urzędowa, sąd, księga

Pieczęć urzędowa – kto może z niej korzystać?

Pieczęcie urzędowe to specyficzny rodzaj pieczątek. Znane są od wieków – były wykorzystywane do uwierzytelniania m.in. korespondencji królewskiej oraz innych ważnych dokumentów. W dzisiejszych czasach nie ma już obowiązku stemplowania pism urzędowych, jednak wiele instytucji państwowych nadal je stosuje.

Pieczęć urzędowa – definicja

Dokładne określenie czym jest pieczęć urzędowa, znajdziemy w art.16c Ustawy z 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych. Według tego artykułu „urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci.” W drugim podpunkcie artykuły 16c znajdziemy też informację, że „urzędową pieczęcią gminy, powiatu, samorządu województwa lub związku jednostek samorządu terytorialnego może być również pieczęć, o której mowa w ust. 1, zawierająca pośrodku, zamiast wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio herb gminy, powiatu lub województwa. Odcisk pieczęci z herbem nie może być umieszczany na dokumentach urzędowych w sprawach z zakresu administracji rządowej.”

Kto może korzystać z pieczęci urzędowej?

Do używania na co dzień pieczęci urzędowej uprawnione są wybrane organy państwowe. Są to między innymi:

– prezydent, sejm czy senat,
– urzędy gminy,
– starostwa powiatowe,
– jednostki administracji rządowej,
– jednostki samorządu województwa,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– sądy, prokuratury, komornicy sądowi,
– Siły Zbrojne RP,
– Straż Graniczna, Policja, Służby Celne, Służby Więzienne,
– szkoły publiczne i niepubliczne oraz uczelnie wyższe.

pieczęć urzędowa, dokumenty

Gdzie można zamówić pieczęć urzędową?

Istotną kwestią jest fakt, że pieczęcie urzędowe mogą zamawiać jedynie organy do tego upoważnione. Szczegółową listę znajdziemy w §17, pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 1955 roku w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. Zamówienia na stemple urzędowe muszą być poświadczone dokumentami potwierdzającymi akceptację organu samorządowego lub inne niezbędne zaświadczenia (np. o wpisie do rejestru placówek oświatowych). Wymienione dokumenty powinny być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dodatkowo to samo rozporządzenie jasno określa, jak należy postępować w przypadku likwidacji pieczęci. Wycofany stempel wraz z odpowiednimi dokumentami należy przesłać kurierem, bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej do Mennicy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pieczątek firmowych, pieczątek imiennych czy urzędowych, zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu online.